Положення

ПОГОДЖЕНО                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Троїцької                                                 Рішенням засідання

Райдержадміністрації                                         громадської ради при Троїцькій

 ______________ Іванов О.М.                        райдержадміністрації

«____» ____________ 2018 року                        Протокол № 1 від 13.02.2018                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                     

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Троїцькій райдержадміністрації

 

1. Громадська рада при Троїцькій райдержадміністрації (далі - Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду при Троїцькій РДА, розробленим на основі Типового Положення затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 966 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики».

Положення проГромадську раду розробляється Громадською радою та затверджується Троїцькою районною державною адміністрацією (далі – райдержадміністрація).

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється утому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду при Троїцькі РДА.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

 • сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю райдержадміністрації;
 • сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 1. готує та подає райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
 2. подає райдержадміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких орган проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи райдержадміністрації;
 3. проводить відповідно до законодавства Громадську експертизу діяльності райдержадміністрації та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє райдержадміністрація;
 4. здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у її володінні, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 5. інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб;
 6. збирає, узагальнює та подає райдержадміністрації інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
 7. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи району;
 8. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

5. Громадська рада має право:

 1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
 2. залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
 3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
 4. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
 5. отримувати від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.
 6. члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщення райдержадміністрації.

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу Громадської ради райдержадміністрація не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

Якщо при райдержадміністрації вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється райдержадміністрацією не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи райдержадміністрація затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники райдержадміністрації.

Персональний склад ініціативної групи райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному Органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим вимогам Типового Положення (Постанова КМУ від 03.11.2010 р. № 996) ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам Типового Положення (Постанова КМУ від 03.11.2010 р. № 996);
 • неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим ТиповимПоложенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з райдержадміністрацією, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається співробітнику райдержадміністрації.

Райдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

9. Райдержадміністрація на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10. Інститути громадянського суспільства представники яких зареєстровані в установленому порядку членами Громадської ради, можуть відкликати своїх представників та подавати інші кандидатури до складу Громадської ради про що приймається Рішення Громадської ради.

До цього подіється звернення голові Громадської ради від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та подання для членства в Громадській раді нового представника від інституту громадянського суспільства.

До такого подання додаються:

 • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
 • біографічна довідка представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів, згоди делегованого ним представника на обробку персональних даних;

Такі зміни в складі Громадської ради приймаються Рішенням Громадської ради та затверджуються Розпорядженням голови Троїцької РДА.

11. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

 • систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);
 • надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
 • неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
 • подання членом Громадської ради відповідної заяви;
 • обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;
 • смерті члена Громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації на підставі протоколу засідання Громадської ради. Райдержадміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, райдержадміністрація вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим  положенням для формування складу Громадської ради.

12. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

 • коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
 • невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
 • прийняття відповідного рішення на її засіданні;
 • реорганізації або ліквідації райдержадміністрації.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом райдержадміністрації.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, райдержадміністрація утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 Типового Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

13. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду, утворену відповідно до вимог Типового Положення (Постанова КМУ від 03.11.2010 № 996).

Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську раду при Троїцькій РДА.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

14. Голова Громадської ради:

 • організовує діяльність Громадської ради;
 • організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;
 • підписує документи від імені Громадської ради; 
 • представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
 • може брати участь у засіданнях колегії Органу;

15. За заявою Громадської ради голова райдержадміністрації може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника райдержадміністрації.

16. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби - один раз на місяць,  але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, голови райдержадміністрації або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засіданьГгромадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена за десять календарних днів а позачергові скликання не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

ЗасіданняГгромадської ради проводяться відкрито, публічно та гласно.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу голова райдержадміністрації, його заступники або інший уповноважений представник райдержадміністрації.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

17. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду райдержадміністрацією.

Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

18. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників райдержадміністрації у I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

19. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в рубриці "Громадська рада".

20. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.

 

 

 

Додаток

до Протоколу №1

засідання Громадської ради при

Троїцькій райдержадміністрації

від 13 лютого 2018  року

 

РЕГЛАМЕНТ

Громадської ради при Троїцькійрайдержадміністрації

 

Загальні положення

          1. Регламент громадської ради при Троїцької райдержадміністрації регулює організаційні та процедурні питання  громадської ради при Троїцької райдержадміністрації.

         2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

         Громадська рада інформує Троїцьку райдержадміністрацію та громадськість про свою діяльність.

         Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

         3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду  та цим Регламентом.

         Голова громадської ради має одного заступника, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

 

Планування роботи

         4. Робота громадської ради ведеться за перспективними (річним), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.

         5.Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської  ради (або за його доручення його заступника) спільно із секретарем громадської ради на основі пропозиції постійних комісій громадської ради.

         Річний план роботи громадської ради затверджується громадською радою на своєму засіданні.

         Квартальний план роботи громадської ради затверджується головою громадської ради на основі положень річного плану громадської ради.

         Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Троїцької райдержадміністрації, громадської антикорупційної  експертизи проектів нормативно – правових актів, участі в проведенні Троїцької  райдержадміністрації консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

         6. План роботи громадської ради передбачають  такі види заходів:

         - чергові засідання громадської ради,

         - засідання постійних і тимчасових комісій ( у разі їх створення),

         -проведення громадської експертизи діяльності Троїцької райдержадміністрації,

         -проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно – правових актів,

         -забезпечення інформування Троїцької райдержадміністрації, громадськості про діяльність громадської ради,

         - інші заходи в межах повноважень громадської ради.

         7. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

         Квартальний план роботи громадської ради затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

         8. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради ( у разі їх створення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

         9. Річні та квартальні плани роботи громадської ради оприлюднюються на офіційному веб – сайті  Троїцької райдержадміністрації та надсилаються секретарем громадської ради електронною поштою кожному членові громадської ради.

 

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

 

         10. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

         Позачергові засідання громадської ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів.

         11. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а в разі його відсутності – виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представникам Троїцької райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

         Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в іншій прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

         Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб – сайті Троїцької райдержадміністрації.

         12. Позачергові засідання громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові громадської ради.

         Позачергове засідання громадської ради скликається не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

         Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

         Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб – сайті Троїцької райдержадміністрації .

         13. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

         На запрошення громадської ради в засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

         Уповноважений представник Троїцької райдержадміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

         14. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому  присутні не менше половини її членів.

         Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

         15. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

         Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій громадської ради (в разі їх створення).

         16. На початку засідання громадської ради  затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

          Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради.

          17. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозиції та затверджень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахування прийнятих поправок та пропозицій.

         Проект рішень громадської ради готується членами громадської ради та подаються голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за сім днів до початку засідання громадської ради.

          Усі проекти рішень, що надішли до голови громадської ради, мають бути доведені до відома кожного члена громадської ради  не пізніше ніж за три дні до початку засідання громадської ради.

         18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради.

         19 За звичай обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

         Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.

         За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

         20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням так вимог:

         1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано голову громадської ради нового складу;

          2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради скликається головою лічильної комісії не пізніше ніж у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

         21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

         Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення громадської ради.

         У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

         Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

         22.Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

 

Взаємовідносини громадської ради з  райдержадміністрацією.

         23. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії Троїцької райдержадміністрації

         24. Громадська рада щороку готує та подає  райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні громадської ради.

         25. Громадська рада може подати  райдержадміністрації пропозиції щодо проведення консультації з громадськістю, не передбачені орієнтованим планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради .                                                         26. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує райдержадміністрацію про ухвалені громадською радою рішення.

 

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно – правових актів.

         27. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності райдержадміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно – правових актів.

         28. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно – правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами громадської ради.

         29. Для проведення громадської експертизи діяльності  райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно – правових актів рішення громадської ради утворюється тимчасова експерта група, до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадського суспільства.

         30. Результати проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно – правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

 

Порядок висвітлення діяльності громадської ради.

 

         31. На офіційному веб – сайті райдержадміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент роботи громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

         32. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадською радою на її засіданні.

         33. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному  веб – сайті райдержадміністрації здійснюється секретарем  громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

         34.При взаємодії із засобами масової інформації погляд громадської ради може висловлювати голова громадської ради

         У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначити, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

         Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації  та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. В усіх інших випадках голова громадської  ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково повинна відображати  позицію громадської ради.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом засідання

ініціативної групи з підготовки

установчих зборів для формування

нового складу громадської ради при

Троїцькій райдержадміністрації

18 січня 2018 р. №  1

 

РЕГЛАМЕНТ

проведення установчих зборів

по обранню Громадської ради при Троїцькій районній державній адміністрації на 2018-2020 роки

 

Стаття 1.Загальні положення

Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників

інститутів громадянського суспільства (далі — ІГС) з обрання громадської ради при Троїцькій райдержадміністрації визначається Типовим положенням про громадську раду при райдержадміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

2. Право вирішального голосу на Зборах мають лише ті уповноважені представники ІГС, які зареєструвались для участі у зборах. Інші учасники зборів мають право дорадчого голосу.

3. Засідання зборів є відкритим.

4. Збори проводяться у такому порядку:

обираються головуючий та секретар;
обирається лічильна комісія;
затверджується порядок денний;
затверджується регламент Зборів;
представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки зборів для обрання громадської ради;
визначається кількість членів громадської ради на наступні два роки.

 

Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Зборів

1. Робочими органами Зборів є головуючий, секретар (секретаріат). Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа уповноважених представників ІГС учасниками Зборів з правом ухвального голосу.

2. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу робочих органів Зборів.

           3. Особа, висунута для обрання до складу робочих органів Зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

        4. Головуючий та секретар (секретаріат) Зборів обираються з числа уповноважених представників ІГС відкритим голосуванням.

5. По усіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем Зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

Рішення про обрання робочих органів заноситься до протоколу Зборів.

 

         Стаття 3. Порядок розгляду питань на Зборах

 Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною групою, затверджується рішенням Зборів. У випадку, якщо від учасників Зборів до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції,  запропонований проект спочатку виноситься на голосування для прийняття за основу, після чого окремо голосуються усі зауваження та пропозиції.
 Цим Регламентом встановлюється ліміт часу на розгляд питань порядку денного. Для представлення звіту голови громадської ради попереднього скликання про проведену роботу відводиться час до 20 хв., для виступів - до 5 хв., для інформацій - до 3 хв., для запитань - до 2 хв. Загальна тривалість розгляду одного питання порядку денного (окрім голосування за склад громадської ради) не повинна перевищувати 1 годину.

3. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування.

Порядок ведення Зборів повинен передбачати можливість усім бажаючим учасникам вільно, але дотримуючись встановленого порядку, висловлювати свою думку і вносити пропозиції.
Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім'я голови зборів, так і шляхом підняття руки.  
Виступ одного учасника Зборів з одного і того ж питання більше двох разів не допускається.
Рішення Зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості учасників Зборів, які зареєструвалися і отримали мандати.

         8. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку надходження.

         9. Усі рішення Зборів, у тому числі стосовно обрання робочих органів Зборів фіксуються у протоколі, який підписують головуючий та секретар Зборів.

Стаття 4. Порядок обрання складу громадської ради

Кількість членів громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого голосування.
Персональний склад громадської ради визначається шляхом  таємного голосування.
У разі набрання двома або більше кандидатами однакової кількості голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, Збори можуть прийняти рішення про збільшення кількісного складу громадської ради або провести повторне голосування по кожній з указаних кандидатур.

       4. До бюлетеня встановленої форми вносяться відомості про всіх уповноважених представників ІГС, які беруть участь у Зборах, за винятком тих, хто заявив про зняття своєї кандидатури.

       5. При голосуванні кожний учасник робить у графі «Відмітка про підтримку кандидата» бюлетеня відмітки навпроти прізвищ кандидатів, за яких голосує, в кількості, яка не перевищує встановленої чисельності громадської ради.

       6. Підрахунок голосів при обранні членів громадської ради за допомогою бюлетенів відбувається лише за участі членів лічильної комісії.

       7. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії, до якого заносяться такі дані: встановлена Зборами чисельність членів громадської ради; кількість кандидатів, включених до бюлетеня для голосування; кількість уповноважених представників ІГС, які отримали бюлетені; кількість бюлетенів,виявлених у скрині для голосування; кількість голосів, набраних кожним кандидатом; кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

         8. Якщо за даними підрахунку голосів два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, Збори можуть прийняти рішення про збільшення чисельності громадської ради або провести повторне відкрите голосування по кожній з указаних кандидатур.

         9. Протокол лічильної комісії підписується головою, секретарем та всіма присутніми членами лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід'ємною складовою протоколу установчих зборів.

Стаття 5. Порядок оприлюднення результатів голосування

Результати голосування доводяться до відома учасників Зборів та оприлюднюються на веб — сторінці райдержадміністрації, а також в інший спосіб, визначений лічильною комісією.

2. Результати голосування оприлюднюються у термін, що не перевищує двох діб з моменту завершення голосування.