Регламент

Додаток

до Протоколу №1

засідання Громадської ради при

Троїцькій райдержадміністрації

від 13 лютого 2018  року

 

РЕГЛАМЕНТ

Громадської ради при Троїцькійрайдержадміністрації

 

Загальні положення

          1. Регламент громадської ради при Троїцької райдержадміністрації регулює організаційні та процедурні питання  громадської ради при Троїцької райдержадміністрації.

         2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

         Громадська рада інформує Троїцьку райдержадміністрацію та громадськість про свою діяльність.

         Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

         3. Громадську раду очолює голова, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду  та цим Регламентом.

         Голова громадської ради має одного заступника, який обирається відповідно до порядку та в спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

 

Планування роботи

         4. Робота громадської ради ведеться за перспективними (річним), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадською радою.

         5.Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської  ради (або за його доручення його заступника) спільно із секретарем громадської ради на основі пропозиції постійних комісій громадської ради.

         Річний план роботи громадської ради затверджується громадською радою на своєму засіданні.

         Квартальний план роботи громадської ради затверджується головою громадської ради на основі положень річного плану громадської ради.

         Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Троїцької райдержадміністрації, громадської антикорупційної  експертизи проектів нормативно – правових актів, участі в проведенні Троїцької  райдержадміністрації консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

         6. План роботи громадської ради передбачають  такі види заходів:

         - чергові засідання громадської ради,

         - засідання постійних і тимчасових комісій ( у разі їх створення),

         -проведення громадської експертизи діяльності Троїцької райдержадміністрації,

         -проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно – правових актів,

         -забезпечення інформування Троїцької райдержадміністрації, громадськості про діяльність громадської ради,

         - інші заходи в межах повноважень громадської ради.

         7. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

         Квартальний план роботи громадської ради затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

         8. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради ( у разі їх створення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

         9. Річні та квартальні плани роботи громадської ради оприлюднюються на офіційному веб – сайті  Троїцької райдержадміністрації та надсилаються секретарем громадської ради електронною поштою кожному членові громадської ради.

 

Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

 

         10. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

         Позачергові засідання громадської ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів.

         11. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а в разі його відсутності – виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представникам Троїцької райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

         Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в іншій прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

         Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб – сайті Троїцької райдержадміністрації.

         12. Позачергові засідання громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові громадської ради.

         Позачергове засідання громадської ради скликається не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

         Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

         Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб – сайті Троїцької райдержадміністрації .

         13. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

         На запрошення громадської ради в засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

         Уповноважений представник Троїцької райдержадміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

         14. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому  присутні не менше половини її членів.

         Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

         15. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

         Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради, постійних чи тимчасових комісій громадської ради (в разі їх створення).

         16. На початку засідання громадської ради  затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

          Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради.

          17. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозиції та затверджень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахування прийнятих поправок та пропозицій.

         Проект рішень громадської ради готується членами громадської ради та подаються голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за сім днів до початку засідання громадської ради.

          Усі проекти рішень, що надішли до голови громадської ради, мають бути доведені до відома кожного члена громадської ради  не пізніше ніж за три дні до початку засідання громадської ради.

         18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради.

         19 За звичай обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

         Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.

         За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

         20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням так вимог:

         1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано голову громадської ради нового складу;

          2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу громадської ради скликається головою лічильної комісії не пізніше ніж у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

         21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

         Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення громадської ради.

         У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

         Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

         22.Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

 

Взаємовідносини громадської ради з  райдержадміністрацією.

         23. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії Троїцької райдержадміністрації

         24. Громадська рада щороку готує та подає  райдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні громадської ради.

         25. Громадська рада може подати  райдержадміністрації пропозиції щодо проведення консультації з громадськістю, не передбачені орієнтованим планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради .                                                         26. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує райдержадміністрацію про ухвалені громадською радою рішення.

 

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно – правових актів.

         27. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності райдержадміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно – правових актів.

         28. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно – правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами громадської ради.

         29. Для проведення громадської експертизи діяльності  райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно – правових актів рішення громадської ради утворюється тимчасова експерта група, до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадського суспільства.

         30. Результати проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно – правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

 

Порядок висвітлення діяльності громадської ради.

 

         31. На офіційному веб – сайті райдержадміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент роботи громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

         32. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадською радою на її засіданні.

         33. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному  веб – сайті райдержадміністрації здійснюється секретарем  громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

         34.При взаємодії із засобами масової інформації погляд громадської ради може висловлювати голова громадської ради

         У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначити, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

         Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації  та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. В усіх інших випадках голова громадської  ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково повинна відображати  позицію громадської ради.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом засідання

ініціативної групи з підготовки

установчих зборів для формування

нового складу громадської ради при

Троїцькій райдержадміністрації

18 січня 2018 р. №  1

 

РЕГЛАМЕНТ

проведення установчих зборів

по обранню Громадської ради при Троїцькій районній державній адміністрації на 2018-2020 роки

 

Стаття 1.Загальні положення

Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників

інститутів громадянського суспільства (далі — ІГС) з обрання громадської ради при Троїцькій райдержадміністрації визначається Типовим положенням про громадську раду при райдержадміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

2. Право вирішального голосу на Зборах мають лише ті уповноважені представники ІГС, які зареєструвались для участі у зборах. Інші учасники зборів мають право дорадчого голосу.

3. Засідання зборів є відкритим.

4. Збори проводяться у такому порядку:

обираються головуючий та секретар;
обирається лічильна комісія;
затверджується порядок денний;
затверджується регламент Зборів;
представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки зборів для обрання громадської ради;
визначається кількість членів громадської ради на наступні два роки.

 

Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Зборів

1. Робочими органами Зборів є головуючий, секретар (секретаріат). Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа уповноважених представників ІГС учасниками Зборів з правом ухвального голосу.

2. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу робочих органів Зборів.

           3. Особа, висунута для обрання до складу робочих органів Зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

        4. Головуючий та секретар (секретаріат) Зборів обираються з числа уповноважених представників ІГС відкритим голосуванням.

5. По усіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем Зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

Рішення про обрання робочих органів заноситься до протоколу Зборів.

 

         Стаття 3. Порядок розгляду питань на Зборах

 Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною групою, затверджується рішенням Зборів. У випадку, якщо від учасників Зборів до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції,  запропонований проект спочатку виноситься на голосування для прийняття за основу, після чого окремо голосуються усі зауваження та пропозиції.
 Цим Регламентом встановлюється ліміт часу на розгляд питань порядку денного. Для представлення звіту голови громадської ради попереднього скликання про проведену роботу відводиться час до 20 хв., для виступів - до 5 хв., для інформацій - до 3 хв., для запитань - до 2 хв. Загальна тривалість розгляду одного питання порядку денного (окрім голосування за склад громадської ради) не повинна перевищувати 1 годину.

3. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування.

Порядок ведення Зборів повинен передбачати можливість усім бажаючим учасникам вільно, але дотримуючись встановленого порядку, висловлювати свою думку і вносити пропозиції.
Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім'я голови зборів, так і шляхом підняття руки.  
Виступ одного учасника Зборів з одного і того ж питання більше двох разів не допускається.
Рішення Зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості учасників Зборів, які зареєструвалися і отримали мандати.

         8. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку надходження.

         9. Усі рішення Зборів, у тому числі стосовно обрання робочих органів Зборів фіксуються у протоколі, який підписують головуючий та секретар Зборів.

Стаття 4. Порядок обрання складу громадської ради

Кількість членів громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого голосування.
Персональний склад громадської ради визначається шляхом  таємного голосування.
У разі набрання двома або більше кандидатами однакової кількості голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, Збори можуть прийняти рішення про збільшення кількісного складу громадської ради або провести повторне голосування по кожній з указаних кандидатур.

       4. До бюлетеня встановленої форми вносяться відомості про всіх уповноважених представників ІГС, які беруть участь у Зборах, за винятком тих, хто заявив про зняття своєї кандидатури.

       5. При голосуванні кожний учасник робить у графі «Відмітка про підтримку кандидата» бюлетеня відмітки навпроти прізвищ кандидатів, за яких голосує, в кількості, яка не перевищує встановленої чисельності громадської ради.

       6. Підрахунок голосів при обранні членів громадської ради за допомогою бюлетенів відбувається лише за участі членів лічильної комісії.

       7. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії, до якого заносяться такі дані: встановлена Зборами чисельність членів громадської ради; кількість кандидатів, включених до бюлетеня для голосування; кількість уповноважених представників ІГС, які отримали бюлетені; кількість бюлетенів,виявлених у скрині для голосування; кількість голосів, набраних кожним кандидатом; кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

         8. Якщо за даними підрахунку голосів два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, Збори можуть прийняти рішення про збільшення чисельності громадської ради або провести повторне відкрите голосування по кожній з указаних кандидатур.

         9. Протокол лічильної комісії підписується головою, секретарем та всіма присутніми членами лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід'ємною складовою протоколу установчих зборів.

Стаття 5. Порядок оприлюднення результатів голосування

Результати голосування доводяться до відома учасників Зборів та оприлюднюються на веб — сторінці райдержадміністрації, а також в інший спосіб, визначений лічильною комісією.

2. Результати голосування оприлюднюються у термін, що не перевищує двох діб з моменту завершення голосування.